Regulamin, Ogólne Warunki Umowne, Politykę prywatnościREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.swiezynka.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem „www.sklep.swiezynka.pli znajduje zastosowanie do sprzedaży i innych form nabycia TOWARÓW, oferowanych w SKLEPIE INTERNETOWYM.

2.Właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO i jego administratorem jest spółka "WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 119, 64-10 Leszno, NIP 6971002795.

 

§ 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym REGULAMINIE pojęcia mają następujące znaczenie:

DZIEŃ ROBOCZY- każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

KONSUMENT- KUPUJĄCY, będący osobą fizyczną, nabywający TOWAR w SKLEPIE INTERNETOWYM bez związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą lub zawodową,

KUPUJĄCY- rozumie się przez to osobę lub podmiot, nabywający TOWAR w SKLEPIE INTERNETOWYM lub składający zamówienie na TOWAR,

PRZEDSIĘBIORCA- KUPUJĄCY, nabywający TOWAR w SKLEPIE INTERNETOWYM w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

REGULAMIN- niniejszy REGULAMIN Sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej „www.sklep.swiezynka.pl”,

SKLEP INTERNETOWY- SKLEP INTERNETOWY, działający na stronie internetowej www.sklep.swiezynka.pl,

SPRZEDAWCA- "WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 119, 64-10 Leszno, NIP 6971002795,

TOWAR - należy przez to rozumieć rzecz, oferowaną lub nabywaną w SKLEPIE INTERNETOWYM.

  

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY.

1. SPRZEDAWCA realizuje jedynie zamówienia, których wartość wynosi co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - dotyczy zamówień na terenie miasta Leszna lub co najmniej 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) - dotyczy zamówień poza teren miasta Leszna.

2. Każdy TOWAR, oferowany w SKLEPIE INTERNETOWYM, jest opisany.

3. KUPUJĄCY może kupić TOWAR oferowany przez SPRZEDAWCĘ poprzez użycie opcji zakupu, dostępnej na stronie internetowej www.sklep.swiezynka.pl .

4. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu należy wybrać opcję „rejestracji konta w sklepie” lub „zakupu bez rejestracji konta” a następnie podać „miejsce dostawy”, wybrać „sposób płatności”, zaakceptować REGULAMINY, potwierdzić płatność.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja warunków niniejszego REGULAMINU oraz zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Ogólnymi warunkami umownymi.

6. W procesie dokonywania zakupu KUPUJĄCY uzyskuje informację na temat kosztu TOWARU, kosztu dostarczenia TOWARU oraz łącznej kwoty do zapłaty.

7. Po wybraniu opcji „Potwierdzenie zakupu” lub „Pay With Przelewy24” SKLEP INTERNETOWY wyświetla informację o potwierdzeniu zamówienia oraz podaje szczegóły zamówienia, w tym jego numer ID. Ponadto na adres e-mail wysyłane są informacje dotyczące zamówienia.

8. SPRZEDAWCA oferuje dostarczenie TOWARU jedynie w Polsce, na terenie miejscowości Leszno i w promieniu około 20km od Leszna.

9. Umowa sprzedaży pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM trwa do chwili spełniania świadczenia przez obie strony (to jest zapłaty i wydania TOWARU).

 

 

 § 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. TOWAR dostarczany jest na adres wskazany przez KUPUJĄCEGO.

2. TOWAR jest dostarczany KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAWCĘ transportem WŁASNYM SPRZEDAWCY lub w inny sposób.

3.Termin realizacji zamówienia złożonego do godziny 10:00 danego DNIA ROBOCZEGO przypada w tym samym dniu w godzinach 14:00-20:00, o ile wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie SPRZEDAWCY w chwili złożenia zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia złożonego po godzinie 10:00 danego DNIA ROBOCZEGO lub w dniu innym niż DZIEŃ ROBOCZY przypada w najbliższym DNIU ROBOCZYM w godzinach 14:00- 20:00, o ile wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie SPRZEDAWCY w chwili złożenia zamówienia.

5. W sytuacji, gdy KUPUJĄCY zamówi TOWAR, którego SPRZEDAWCA w chwili zamówienia nie posiada we własnym magazynie to SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KUPUJĄCEGO mailowo lub telefonicznie i ustali z nim termin najbliższej dostawy kompletnego zamówienia.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, przy wyborze innych form płatności niż płatność za pobraniem, SPRZEDAWCA ma prawo anulować zamówienie lub odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.

7. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość wysyłki TOWARU w osobnych partiach.

 

§ 5. PŁATNOŚĆ

1. KUPUJĄCY ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty:

- „za pobraniem”- płatność gotówką lub kartą przy odbiorze TOWARU,

- przelewem bankowym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl

- przelewem bankowym na konto SPRZEDAWCY wskazane w trakcie składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

3. Dokonanie zakupu w SKLEPIE INTERNETOWYM jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez KUPUJĄCEGO adres e-mail, o ile SPRZEDAWCA ma obowiązek wystawienia faktury VAT. W przypadku braku zgody KUPUJĄCY informuje o tym Sprzedającego w formie e-mail.

 

§ 6. REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA ma obowiązek dostarczenia TOWARU bez wad, chyba że TOWAR był oferowany jako egzemplarz z wadami.

2. TOWARY zakupione w SKLEPIE INTERNETOWYM posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.

3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego TOWARU.

4. W przypadku wystąpienia wady TOWARU, na żądanie KUPUJĄCEGO wszczyna się postępowanie reklamacyjne.

5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę i typ reklamowanego TOWARU,

- numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego TOWARU,

- wskazanie z jakiego uprawnienia KUPUJĄCY korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi). W braku wskazania przyjmuje się, że KUPUJĄCY korzysta z gwarancji,

- cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,

- dane KUPUJĄCEGO,

- opis wad, uszkodzeń lub niezgodności TOWARU z umową,

- wskazanie żądania KUPUJĄCEGO co do sposobu naprawienia wady.

6. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu, SPRZEDAWCA poinformuje o tym KUPUJĄCEGO.

7. Jeżeli TOWAR ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.

8. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, KUPUJĄCY dostarczy SPRZEDAWCY rzecz na jego żądanie.

9. SPRZEDAWCA ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji SPRZEDAWCA powiadomi KUPUJĄCEGO pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika.

10. Jeżeli SPRZEDAWCA nie uzna reklamacji, KUPUJĄCY może dochodzić swoich roszczeń w inny dozwolony prawem sposób, w tym przed sądem powszechnym.

 

§ 7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. KONSUMENTOWI, który zawarł ze SPRZEDAWCĄ umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni, liczonych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

2. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku, kiedy TOWAR został dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, w szczególności TOWAR przycięty oraz TOWAR zmodyfikowany względem wersji, oferowanej standardowo przez producenta. Taki TOWAR nie podlega zwrotowi.

3. Prawo odstąpienia jest wyłączone w przypadkach, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w odniesieniu do umów, w przypadku których:

a. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4. KONSUMENT, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU, na adres e-mail: sklep@swiezynka.pl lub adres stacjonarny: Supermarket Waldi, ul. Armii Krajowej 14, 64-100 Leszno.

5. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENT jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać lub w inny sposób dostarczyć SPRZEDAWCY zakupiony wcześniej TOWAR, na własny koszt.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez KONSUMENTA SPRZEDAWCA jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu TOWARU. 

7. KONSUMENT nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem TOWARU.

8. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył KONSUMENT. SPRZEDAWCA może dokonać zwrotu w inny sposób, jeżeli KONSUMENT wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

 

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORU

1. KONSUMENT ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników KONSUMENTÓW, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona KONSUMENTÓW, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. W celu skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporu KONSUMENT w szczególności ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między KONSUMENTEM a SPRZEDAWCĄ, uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między KONSUMENTEM a SPRZEDAWCĄ, korzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika KONSUMENTÓW lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona KONSUMENTÓW.

3. W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE została wprowadzona platforma ODR mająca na celu rozstrzyganie sporów, gdy ich stroną jest KONSUMENT. Platforma jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, zdjęć, danych i treści udostępnionych na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

2. KUPUJĄCY ma możliwość uzyskania kontaktu ze SPRZEDAWCĄ wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji: telefonicznie pod nr: 506 167 208, pod adresem mailowym: sklep@swiezynka.pl, listownie pod adresem: Waldi Zawidzki Sp.j., ul. Armii Krajowej 14, 64-100 Leszno .

3. Kwestię ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, zawierająca również informację na temat przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie internetowej www.sklep.swiezynka.pl.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO, w szczególności w celu modyfikacji, konserwacji, przeglądu, dodania usług. W takim przypadku KUPUJĄCY zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej SKLEPU, z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. SKLEP INTERNETOWY działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA.

7. Niniejszy REGULAMIN może ulec zmianie.

8. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia jest wyłączone w przypadkach, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w odniesieniu do umów, w przypadku których:

a. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia TOWARU. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć SPRZEDAWCY oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

KUPUJĄCY może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie nawzajem świadczenia

- KUPUJĄCY zwraca TOWAR w stanie nienaruszonym,

- KUPUJĄCY ponosi bezpośrednie koszty zwrotu TOWARU,

- SPRZEDAWCA zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zwrotu TOWARU.

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony umówią się na inne rozwiązanie.

W przypadku odstąpienia od umowy należy odesłać TOWAR na adres Supermarket Waldi, ul. Armii Krajowej 14, 64-100 Leszno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany jeżeli TOWAR zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku odstąpienia od umowy na adres:

Supermarket Waldi, ul. Armii Krajowej 14, 64-100 Leszno

e-mail: sklep@swiezynka.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących TOWARów:

_______________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru TOWARU: ____________________

– Imię i nazwisko KONSUMENTA(-ÓW): _________________________________________

– Adres KONSUMENTA(-ÓW): _________________________________________________

– Podpis KONSUMENTA(-ÓW) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________

 (*) Niepotrzebne skreślić.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCA W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.SWIEZYNKA.PL

 

I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka "WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 119, 64-10 Leszno, NIP 6971002795.


II. Jak się z nami skontaktować w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie www.sklep.swiezynka.pl,

- e-mail: sklep@swiezynka.pl,

- telefonicznie pod numerem:  +48 507 444 905, + 48 518 842 295,

- pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.


III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, w związku z nabyciem towaru, (art. 6 ust. 1 lit B RODO), to jest w celach: 

·        zawarcia i realizacji umowy poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną,

·        zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi technicznej konta,

·        obsługi reklamacji,

·        obsługi zapytań, które do nas kierujesz oraz kontaktowania się z Tobą w celach, związanych z nabyciem towaru,

·        w celach podatkowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit. A RODO) w celach: 

·        utrzymania i obsługi technicznej oraz informatycznej konta użytkownika, o ile takie założyłeś,

·        wysyłania do Ciebie informacji na temat aktualnych ofert, promocji naszej firmy, newslettera, innych informacji, jakie uznamy za ważne dla Ciebie, w celach marketingowych.


IV. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie nam danych osobowych, wskazanych w formularzu jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych. Jest to potrzebne do komunikacji z Tobą, obsługi Twojego konta oraz archiwizowania transakcji przy użyciu systemów informatycznych, na których pracujemy.

W tym przypadku, jeśli nie wyrazisz zgody, to nie będzie możliwe nabycie towarów drogą elektroniczną.


V. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

·        Uzyskujemy je od Ciebie;

·        W przypadku przedsiębiorców możemy je pozyskiwać również z jawnych rejestrów handlowych (m.in. KRS, CEIDG).


VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane pozyskane w związku z nabyciem towaru lub zapytaniami przetwarzamy przez okres 6 lat (do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy),

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofniesz zgodę, chyba, że wcześniej sami uznamy, że ich usunięcie jest celowe.


VII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

·        Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

·        Prawo dostępu do swoich danych osobowych - możesz żądać, abyśmy udzielili Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekazali Ci zestaw informacji odpowiadający obowiązkowi informacyjnemu, udzielili Ci dostępu do tych danych, a także wydali kopię tych danych;

·        Prawo do poprawnej informacji (prawo do sprostowania) - możesz żądać, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne;

·        Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

·        Prawo do bycia powiadomionym - masz prawo być powiadomiony o naruszeniu Twoich danych osobowych np. o wycieku danych;

·        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

·        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - możesz sprzeciwić się temu aby Twoje dane były przetwarzane z uwagi na swoją szczególną sytuację;

·        Sprzeciw „marketingowy”- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzać dane w tym celu;

·        Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli;

·        Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 


VIII. Czy przekazujemy Twoje dane innym firmom (podmiotom)?

Nasza firma nie sprzedaje baz danych osobowych ani nie udostępnia ich w celach handlowych. Dane te przekazujemy jedynie firmom, z którymi współpracujemy, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, księgowość, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne
(np. w przypadku sytuacji spornych, dochodzenia roszczeń).


IX. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


X. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.


XI. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 20 kwietnia 2020 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym pod adresem www.sklep.swiezynka.pl


OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

Niniejsze ogólne warunki umowne (OWU) dotyczą umów sprzedaży, zawieranych przez spółkę "WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 119, 64-10 Leszno, NIP 6971002795 w ramach Sklepu internetowego www.sklep.swiezynka.pl.

I. DEFINICJE

1.    OWU mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży TOWARÓW, zawieranych przez SPRZEDAWCĘ w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.swiezynka.pl.

2. Użyte w OWU pojęcia mają następujące znaczenie:

DZIEŃ ROBOCZY- każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

KONSUMENT- KUPUJĄCY, będący osobą fizyczną, nabywający TOWAR w SKLEPIE INTERNETOWYM bez związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą lub zawodową,

KUPUJĄCY- rozumie się przez to osobę lub podmiot, nabywający TOWAR w SKLEPIE INTERNETOWYM lub składający zamówienie na TOWAR,

PRZEDSIĘBIORCA- KUPUJĄCY, nabywający TOWAR w SKLEPIE INTERNETOWYM w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

SKLEP INTERNETOWY- SKLEP INTERNETOWY, działający na stronie internetowej www.sklep.swiezynka.pl,

SPRZEDAWCA - "WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 119, 64-100 Leszno, NIP 6971002795,

TOWAR- należy przez to rozumieć rzecz, oferowaną lub nabywaną w SKLEPIE INTERNETOWYM,

Strony- SPRZEDAWCA i KUPUJĄCY.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie KUPUJĄCEGO, złożone w poprzez SKLEP INTERNETOWY, w odpowiedzi na ofertę SPRZEDAWCY. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków umownych.

2. Prawo własności TOWARU przechodzi na KUPUJĄCEGO dopiero w momencie zapłaty całości ceny za rzecz.

III. CENA

1. Cena za sprzedawany TOWAR jest określona każdorazowo na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

2. KUPUJĄCY nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem SPRZEDAWCY z wierzytelnościami SPRZEDAWCY, wynikającymi z umów sprzedaży TOWARÓW.

3. W przypadku, gdy SPRZEDAWCA przyznał KUPUJĄCEMU kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

 IV. ODBIÓR TOWARU

1. KUPUJĄCY zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania TOWARU w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności z opisem oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności z opisem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu TOWARU podczas odbioru. KUPUJĄCY nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Powyższe nie ogranicza ani nie wyklucza ustawowych praw KONSUMENTA.

2. KUPUJĄCY jest zobowiązany do odbioru TOWARU ze środka transportu Sprzedawcy lub przewoźnika. SPRZEDAWCA ani przewoźnik nie są zobowiązani do wniesienia TOWARU.

3. W przypadku większych transportów koszt załadunku TOWARU do transportu spoczywa na SPRZEDAWCY, a koszt rozładunku na KUPUJĄCYM, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia TOWARU przechodzi ze SPRZEDAWCY na KUPUJĄCEGO z chwilą wydania TOWARU, a w przypadku powierzenia TOWARU przewoźnikowi- z chwilą wydania TOWARU przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia TOWARU przechodzi na KONSUMENTA z chwilą jej wydania KONSUMENTOWI; w takim przypadku za wydanie TOWARU uważa się również jej powierzenie przewoźnikowi w przypadku, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika.

5. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z TOWAREM atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość TOWARU, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że TOWAR spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że TOWAR zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

6. TOWAR sprzedawany jako drugi gatunek oraz TOWAR oferowany jako wadliwy nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem prawa KONSUMENTA do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość.

V. WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, KUPUJĄCEMU przysługuje wybór, czy chce  skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność producenta), o ile gwarancja została udzielona przez producenta lub importera.

2. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, KUPUJĄCY będący przedsiębiorcą ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, lecz nie później niż w 2 dni od ich wykrycia, lecz nie później niż 5 dni od daty odbioru, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

3. Zawiadomienie o wadzie TOWARU, złożone przez Kupującego będącego przedsiębiorcą, musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie składane przez KUPUJĄCEGO, będącego KONSUMENTEM, może zostać dokonane w dowolnej formie.

4. KUPUJĄCY zobowiązuje się udostępnić wadliwy TOWAR w stanie z dnia dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli TOWAR został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady TOWARU wygasa.

5. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej lub opinii producenta, to SPRZEDAWCA zajmie stanowisko co do wadliwości TOWARU po uzyskaniu stosownej ekspertyzy lub opinii, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni.

6. Nieznaczne rozbieżności między TOWAREM otrzymanym przez Kupującego oraz przedstawionym na zdjęciach nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego TOWARU.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji SPRZEDAWCA zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy TOWAR na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana TOWARU jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez SPRZEDAWCĘ dodatkowych wydatków, SPRZEDAWCA ma prawo odmówić wymiany TOWARU i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

8. SPRZEDAWCA zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami TOWARU, związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCEGO, będącego przedsiębiorcą. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy KUPUJĄCY będący przedsiębiorcą dokonał naprawy TOWARU bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Powyższe nie ogranicza ani nie wyklucza ustawowych praw KONSUMENTA.

9. W pozostałych przypadkach uprawnienia Kupującego będącego przedsiębiorcą z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania TOWARU.

10. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany TOWAR.

VI. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. SPRZEDAWCA wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem TOWARU w przypadku, gdy jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

2. Odszkodowanie za szkody wyrządzone KUPUJĄCEMU w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny TOWARU objętego umową, przy czym SPRZEDAWCA odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody KUPUJĄCEGO. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w sytuacji, kiedy KUPUJĄCY jest KONSUMENTEM.

3. W przypadku wykonania przez SPRZEDAWCĘ umowy jedynie w części, KUPUJĄCY będący przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy w części już wykonanej.

4. SPRZEDAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 90 dni od dnia jej zawarcia w następujących przypadkach:

4.1. gdy z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY, a dotyczących producenta lub dostawcy TOWARU, SPRZEDAWCA nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części,

4.2. w przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego TOWARU takie jak np. zmiana kursu waluty, podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, zmiany cen, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, a TOWAR nie został jeszcze wydany,

4.3. w przypadku opóźnienia KUPUJĄCEGO z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony lub pogorszenia się kondycji finansowej KUPUJĄCEGO. W takim przypadku SPRZEDAWCY przysługuje również prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem TOWARU) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami.

VII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO WŁAŚCIWE

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których strona jest KUPUJĄCY będący PRZEDSIĘBIORCĄ, jest sąd właściwy dla Miasta Leszna.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli poszczególne postanowienia OWU okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku STRONY zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

2. Poszczególne zapisy OWU nie mają zastosowania w przypadku, gdy stroną umowy jest KONSUMENT, a przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym przewidują rozwiązania korzystniejsze dla KONSUMENTA.

 

 


 POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" SERWISU

www.sklep.swiezynka.pl

    1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Operatorem serwisu jest spółka "WALDI" ZAWIDZKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lesznie, ul. Narutowicza 119, 64-10 Leszno, NIP 6971002795.

3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

    a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu;

   b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

    c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

8. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2020 r.